De verborgen eenheid van de Bijbel

Het gebruik van het Oude Testament in het Nieuwe Testament

Pieter J. Lalleman

Imprint:
Motief

Pieter J. Lalleman

Categorie:
Bijbelstudie, geloofsopbouw en theologie, Nieuw Motief, Recente titels

Extra

Paginaʽs: 320

ISBN: 9789463690164

Het Oude Testament lijkt steeds meer een ondergeschoven kindje te worden in christelijk Nederland.
Het wordt geassocieerd met een wrede God, met geweld en wantoestanden. Wat hebben wij, nieuwtestamentische christenen, nu helemaal met dit weinig geliefde deel van de Bijbel te maken?
Pieter Lalleman laat zien hoe belangrijk het Oude Testament is als bron van het Nieuwe. Hij behandelt een selectie van de talloze verbindingen tussen de 66 boeken van de Bijbel.
Hij gaat zowel in op hoofdstukken als op thema’s en personen.
Zonder volledig te willen zijn neemt Lalleman de lezer mee door de Schriften en toont duidelijk dat het Nieuwe Testament bestaat bij de gratie van het Oude. Ook zonder letterlijk te citeren verwijzen Jezus en de apostelen tussen de regels door
naar het ‘Eerste Testament’. Een gedegen kennis van deze teksten wordt verondersteld bij het lezen van de evangeliën en de apostolische brieven.
Wie het Oude Testament veronachtzaamt of van minder waarde acht, mist veel verbanden en toespelingen. Vaak zal daardoor de juiste uitleg en bedoeling van de nieuwtestamentische tekst aan hem voorbijgaan.
Pieter Lalleman zal de lezer inspireren tot een speurtocht om de diepte, rijkdom en eenheid van de Bijbel te ontdekken.

 19,95


2018

NUR: 707

Paperback

Leesfragment

Recensies

Visie

15-05-2019
Laat de misschien wat saaie titel je niet afschrikken: dit is een fascinerend boek. Dr. Lalleman, docent Nieuwe Testament aan Spurgeon’s College in Londen, toont overtuigend aan dat er een diepe eenheid bestaat tussen het Oude en het Nieuwe Testament. Soms moet je alleen wat dieper spitten om verbindingen te ontdekken. In toegankelijk geschreven hoofdstukken reikt Lalleman talloze interessante – vaak verrassende – voorbeelden aan, zoals het offer van Isaak. Dit boek lezen, voelt als schatgraven: heel veel alinea’s heb ik onderstreept of van uitroeptekens voorzien. (Gert-Jan Schaap)

Literatuurplein.nl

15-05-2019
RELATIE TUSSEN OUDE EN NIEUWE TESTAMENT IN DE BIJBEL

'... dit boek is een argument voor de eenheid van de Schrift en voor de waarde van het Oude Testament', pag. 8. Het boek bevat een persoonlijke selectie van verhalen, teksten en personen uit het Oude Testament die in het Nieuwe Testament terugkeren. De auteur geeft heldere uitleg aan wat er in de bijbel staat, legt verbanden en heeft een open benadering van de teksten. De eenheid is meer dan 'opdat vervuld werd' zoals hij zegt. Hij is er niet op uit om overal de komst van de Messias in het Oude Testament te willen lezen maar heeft wel oog voor de meerwaarde van teksten die deze interpretatie mogelijk maken.
Veel bekende verhalen komen aan de orde zoals Genesis 22 (offer van Isaak dat verwijst naar Jezus' kruisiging) en het messiaanse 'u bent mijn zoon' uit Psalm 2. Psalm 31 (in uw handen beveel ik mijn geest) en Jesaja 53 (lijdende knecht) ontbreken in deze selectie. Bij het woord rivier legt de auteur boeiende verbanden. Ook de 'Ik ben' woorden van Jezus worden belicht evenals o.a. David, tempel en herder.
Dit boek helpt mensen om Bijbelse verbanden te leggen. (ds. E. van der Veen)

Ideaz

nr. 2 2019
Het Woord van God is één geheel, en dat kun je niet zo makkelijk aantonen door de hele Bijbeltekst integraal door te exegetiseren. Maar het 'bewijs' volgt wél uit een fragmentarisch doornemen van een massa dwarsverbindingen tussen het Oude en het Nieuwe Testament. Pieter Lalleman inspireert de Bijbellezer om de kracht van de concrete Bijbelwoorden te herkennen in de lezing en vergelijking ervan. Hij is zeer belezen, zoals bijvoorbeeld blijkt bij de lastige uitleg van 1 Timotheüs 2 vers 13 (ontleend aan Howard I. MarshalI). Maar anderzijds beziet hij met grote bescheidenheid de ingewikkeldheden van het boek Openbaring. De vele verwijzingen stimuleren tot het onderzoeken van de rijkdom van de Schrift.

Uitdaging

oktober2019
In mijn boekenkast staat een kloek werk: 'Commentary on the New Testament of the Old Testament' van G.K Beale en D.A. Carson. De auteurs laten zien hoe en waar citaten, verwijzingen en echo's van Oud Testamentische teksten in het Nieuwe Testament voorkomen. Dit boek is met name een naslagwerk. Richard Hays schreef in 2016 zijn boek 'Echoes of Scripture in the Gospels' een leesbaarder boek over dit belangrijke onderwerp. Het is mooi dat er met 'De verborgen eenheid van de Bijbel' nu een Nederlandstalig boek verschenen is waarbij heel duidelijk wordt aangegeven hoe en op welke manier de schrijvers van het NT gebruik hebben gemaakt van het OT. Dr. Lalleman, Nieuwtestamenticus, docent en decaan aan het Spurgeon's College te Londen, weet duidelijk waar hij over praat. Hij schrijft helder, duidelijk en compact. Duidelijk is dat als je het NT goed wil begrijpen, je niet om het OT heen kunt. Sterker nog: kennis van het OT is essentieel om de teksten van de evangeliën, brieven etc. goed te begrijpen. Het is daarom jammer dat christenen soms het eerste deel van de Bijbel terzijde schuiven. Nu is het zo dat vertalingen van de Bijbel aangeven als er een vers wordt geciteerd. Bijbellezers overkomt het regelmatig dat de tekst anders in het OT-Bijbelboek staat. Dit komt door gebruik van de Septuaginta, de Griekse vertaling van de Bijbel, maar ook doordat auteurs met groot gemak Bijbelverzen uit twee verschillende boeken aan elkaar rijgen (gecombineerde citaten). Dat komt op ons vreemd over, maar in het NT gebeurt het veel. Daarnaast is er sprake van verwijzingen en echo's die niet zo duidelijk zijn, maar wel aan te wijzen zijn. Door deze op te sporen legt Lalleman heel mooie verbindingen tussen beide testamenten.
Het boek valt uiteen in drie delen. Belangrijke teksten voor het Nieuwe Testament (vooral het gebruik van de Psalmen vond ik erg leerzaam), verschillende thema's (bijvoorbeeld de zondvloed, David, de rivier, getallen enz.) en de behandeling van de 21 Bijbelboeken van het NT (een selectie, waarbij Paulus bijvoorbeeld één hoofdstuk vormt). Lalleman houdt de hoofdstukken relatief kort. Dat vind ik een pluspunt, want het komt de leesbaarheid ten goede. Aan de andere kant blijf je het gevoel houden dat hij vaak nog veel meer had kunnen zeggen. De auteur beseft dat terdege, en bij elk hoofdstuk worden boeken genoemd om verder te lezen. Dat resulteert in een werk dat zowel een vraagbaak is hoe het NT gebruikmaakt van het OT, als inspireert tot verdere verdieping. Daarmee is 'De verborgen eenheid van de Bijbel' een aanwinst op het gebied van Nederlandstalige theologie en aanrader voor een ieder die meer van dit boeiende onderwerp wil weten.

Evangelisch College Magazine

december2019

Als je gewend bent in de Bijbel te lezen, weet je dat in het Nieuwe Testament regelmatig op het Oude Testament wordt teruggegrepen. Pieter Lalleman, nieuwtestamenticus, maakt in dit boek duidelijk dat dit zelfs veel vaker gebeurt dan wij vaak herkennen. Het Nieuwe Testament bevat bijvoorbeeld niet alleen citaten uit het Oude Testament, maar ook veel toespelingen, waarbij de herhaling van twee of meer belangrijke woorden uit de oudtestamentische tekst de herinnering aan die tekst wil oproepen. En dan zijn er ook nog echo’s, gecombineerde citaten en gecombineerde toespelingen. De lezer krijgt geen systematisch totaaloverzicht van het gebruik van het Oude Testament in het Nieuwe. Veel meer probeert Lalleman de lezer onder de indruk te brengen van de rijkdom en diepte van de Bijbel door een groot aantal voorbeelden te bespreken. Hij doet dit vanuit verschillende invalshoeken: eerst wordt een selectie van oudtestamentische teksten die in het Nieuwe Testament prominent naar voren komen besproken, daarna volgen een aantal personen en thema’s die door de hele Bijbel heen een rol spelen en tenslotte wordt bij sommige nieuwtestamentische schrijvers ingegaan op hun persoonlijke aanpak. Het boek bevat handige registers op onderwerp en op Bijbelteksten. Van harte aanbevolen voor wie zich wil verdiepen in dwarsverbanden binnen de Bijbel! Wie ervan houdt om te graven en nieuwe dingen te leren, zal zeker van dit boek genieten.
Leen Stehouwer

Maart 2020

“Dit boek is zeer geschikt voor iedereen die zich verbaast over het gebruik van Hebreeuwse teksten in het Nieuwe Testament. Waarom passen de schrijvers die teksten aan? Waarom worden soms verschillende teksten samengevoegd? Waarom worden verhalen en thema’s uit het Oude Testament metaforisch gebruikt? Dr. Lalleman bespreekt deze en vele andere vragen op een verfrissende, open en toegankelijke manier. Hij gaat daarbij de moeilijke vragen niet uit de weg, en door zijn vertrouwen dat de hele Bijbel een samenhangende boodschap heeft, helpt hij zijn lezers in de opbouw van hun geloof.” Dr Trevor G Stammers BSc, MA, FRCGP, DRCOG, FHEA, Dip Psych. Associate Professor, Institute of Theology St Mary's University

“In een tijd waarin we vaak losse stukken van de Bijbel bestuderen, laat dit boek ons zien hoe veel we missen als we niet kijken hoe al die stukken in elkaar passen. Pieter Lalleman heeft ons een grote dienst bewezen door aan te tonen hoe de schrijvers van de Bijbel doordrenkt waren van andere delen ervan, en hoe sterk ze daarop leunden in hun werk. Iedereen die dit zorgvuldige en heldere boek doorwerkt, zal zich verrijkt voelen in zijn visie op de Bijbel.” David G. Firth, Old Testament Tutor and Academic Dean, Trinity College Bristol

“Veel christenen zijn maar een deel van wie ze zouden kunnen zijn doordat ze maar een halve Bijbel hebben: het Oude Testament wordt bijna helemaal genegeerd ten gunste van het Nieuwe Testament. Door deze benadering verschraalt de betekenis van de Bijbel. Pieter Lalleman laat de eenheid van de Bijbel zien en legt uit hoe het Oude Testament van levensbelang is voor Christelijk discipelschap. Zeer aan te raden.” Peter Morden, Senior Pastor of South Parade Baptist Church, Leeds, and Distinguished Visiting Scholar, Spurgeon's College, London

“Met zijn uitleg van de talloze verbindingen tussen het Oude en het Nieuwe Testament toont Lalleman aan dat de beide testamenten elkaar betekenis geven. Zijn boek gidst ons door verschillende, soms verwarrende teksten, en is een nuttige en bruikbare bron voor velen.” David Wenham, Tutor in New Testament, Trinity College, Bristol

“In de tweede eeuw stelde een bisschop genaamd Marcion dat Christenen het Oude Testament zouden moeten afwijzen, omdat het ging over een andere God dan de Vader van Jezus. Hij werd snel als ketter bestempeld, en 2000 jaar later heeft Pieter Lallemans boek aangetoond waarom: het Nieuwe Testament is doordrenkt met teksten uit het Oude Testament, met 350 citaten en wel 2500 verwijzingen. Zelfs een blik op Lallemans ‘Index van Bijbelse teksten’ laat dit zien. Het is een prachtig heldere en goed beargumenteerde analyse die zijn punt meer dan bewijst.” Dr Nigel G. Wright, Principal Emeritus, Spurgeon's College London.

“Dr. Lalleman slaagt er fantastisch in om verborgen lijnen zichtbaar te maken die belangrijke teksten uit het Oude en het Nieuwe Testament verbinden. De verborgen eenheid van de Bijbel leest makkelijk, is interessant en boeiend, geschreven in simpele taal, maar mist daarmee niet de diepgang. Ik raad het ten zeerste aan.” Bishop Claion Grandison, Senior Pastor Chrisma NTCG