Homoseksualiteit en de kerk

Verschillende visies, één geloof

Imprint:
Motief

Categorie:
Bijbelstudie, geloofsopbouw en theologie, Huwelijk en gezin, Nieuw Motief

Extra

Paginaʽs: 160

ISBN: 9789463690287

De discussie rondom homoseksualiteit in de kerk is sterk gepolariseerd. Gesprekken verlopen veelal moeizaam en praktijken zijn verschillend. Homoseksuele broeders en zusters vragen zich maar al te vaak af of zij wel veilig zijn binnen de christelijke gemeente.

Najaar 2018 werd op initiatief van Buijten & Schipperheijn door de Theologische Universiteit Kampen een symposium gehouden, waaraan theologen, pastors en ervaringsdeskundigen uit verschillende kerken deelnamen. Zij delen de gemeenschappelijke overtuiging dat heteroseksuelen en homoseksuelen de opdracht hebben elkaar lief te hebben, elkaars lasten te dragen en zo de wet van Christus te vervullen.

De lezingen en gesprekken van de studiedag zijn uitgewerkt in een boekuitgave, om het gesprek in de kerken voort te zetten. Aan de uitgewerkte lezingen zijn toegevoegd een interview over pastoraat en een handreiking voor gesprek in de kerken, beide gerealiseerd door het Praktijkcentrum. Auteurs zijn Ad de Bruine, Wim Dekker, Gerard den Hertog, Jan Hoek, Wolter Rose, Jan Mudde, Robert Plomp, Herman van Wijngaarden, John Lapré, Margriet Kinderman, Kristi Satjadibrata, Ine Wildschut, Hetty Pullen en Geranne Tamminga. Het boek verschijnt onder redactie van Maarten van Loon, Henk Medema en Jan Mudde.

 18,95


2019

NUR: 705

Leesfragment

Recensies

Onderweg

15-05-2019

Het gesprek voeren over homoseksualiteit, dat is zo gemakkelijk niet. De meningen en praktijken lopen sterk uiteen en homoseksuele broeders en zusters ervaren niet zelden afwijzing, onbegrip en eenzaamheid. Toch werd het gesprek over homoseksualiteit en de kerk vorig najaar gevoerd tijdens een symposium in Nijkerk, op gezamenlijk initiatief van theologen, publicisten en pastors uit verschillende kerken en met verschillende visies op homoseksualiteit. Het doel was om een aanzet te geven tot meer eenheid, verdieping van de kennis en wederzijds begrip.
Als vervolg op dit symposium is nu het boek Homoseksualiteit en de kerk verschenen, onder redactie van Maarten van Loon, Henk Medema en Jan Mudde. In het boek gaan de sprekers van het symposium in op wat hen samenbindt en hoe we kunnen omgaan met verschillen. Zij lichten tevens hun verschillende visies toe op thema's als ethiek, exegese en hermeneutiek, scheppingsorde en het christelijk huwelijk, praktische en pastorale vragen, heiligheid en veiligheid. Aan hun bijdragen is een handreiking toegevoegd om in kerken en kringen met elkaar het gesprek aan te gaan.

NBD Biblion

12-06-2019
De Nashville-verklaring over homoseksualiteit en christendom leidde eerder dit jaar tot grote ophef – ook buiten de kerken. Deze publicatie probeert vanuit orthodox protestants-christelijk perspectief een gefundeerd antwoord te geven op de opgeworpen vragen. Uitgangspunt van de bijdragen is dat de homo net als iedere christen een zoekende mens is die probeert God en de naaste te dienen. Drie onderwerpen kunnen worden onderscheiden in de bijdragen. Ten eerste de vraag wat de Bijbel zegt over homoseksualiteit. Conclusie is dat de gebruikelijke anti-homo citaten bij een nieuwe blik niet zo eenduidig zijn. Ten tweede de vraag naar het 'homohuwelijk'. Ook hier is de conclusie dat de diepere waarde van trouw een ruimere visie op homo-relaties mogelijk maakt. Ten derde de pastorale en kerkelijke omgang met homo's, met enkele persoonlijke intermezzo's, waarin gepleit wordt voor een barmhartige opstelling. Praktische handreikingen voor het gesprek over dit thema in de gemeente sluiten dit boek af. Alles bij elkaar een genuanceerde publicatie,

Literatuurplein

01-06-2019
Deze bundel is ontstaan uit een studiedag in 2018. Theologen en ervaringsdeskundigen geven op sympathieke en open wijze hun visie op het thema vanuit een christelijk perspectief. Alle auteurs zoeken voorzichtig naar een weg die ruimte geeft aan de andersgeaarde medemens in de kerk: 'Door het uitbrengen van deze bundel hopen we een aanzet te kunnen geven tot meer eenheid, verdieping van onze kennis, en meer wederzijds begrip. Bovenal hopen we elkaar aan te kunnen scherpen om heilig te leven en elkaar lief te hebben tot eer van God', pag. 8.
Verhelderend is de benadering Ad de Bruine die spreekt over ethiek vanuit de eerste persoon (die jezelf aangaat) en vanuit de derde persoon (die op de ander betrekking heeft).
Aan het slot van een andere bijdrage staat: 'Als kerk van Christus mogen, nee, moéten we onze homoseksuele broeders en zusters volledig aanvaarden. Zij dragen het beeld van God, en mogen in hun huwelijk iets laten zien van zijn trouw', pag. 57.
Een hoofdstuk over 'wederkerig gesprek in de gemeente' geeft een goede aanzet om dit toch nog vaak gevoelige onderwerp in traditionelere kerken bespreekbaar te maken.
Een sympathiek boek!