In wolken uitgesneden

Jeltje Hoogenkamp, René van Loenen

Imprint:
Motief

Jeltje Hoogenkamp, René van Loenen

Categorie:
Recente titels

Extra

Paginaʽs: 112

ISBN: 9789463690713

Het boek In wolken uitgesneden bevat 71 teksten om te lezen, voor te lezen of te zingen. Elk lied is voorzien van aanwijzingen voor de melodie. Naast Bijbelse en liturgische teksten bevat deze bundel vijftien ‘Bonhoefferliederen’, waaronder de tien inmiddels bekende liedteksten bij Bonhoeffers gedichten. De dichter heeft zich verder laten inspireren door de spiritualiteit van Etty Hillesum of de theologie van Tomáš Halík. De toon is soms ernstig, soms ironisch of onderkoeld, maar altijd

helder en modern. De schilderijen van Jeltje Hoogenkamp weerspiegelen het beeldend taalgebruik van René van Loenen bij herdichtingen van monumentale liederen als ‘Een vaste burcht’ en het ‘Zonnelied’. Verder koos de kunstenares grote liederen uit de wereldliturgie als inspiratie voor haar werk.

 18,75


2020

NUR: 714

Leesfragment

Recensies

Friesch Dagblad

juni 2020

Laat liefde steeds de kleur zijn die mij leidt
Ria Borkent
Het is vaak een mooi moment om een nieuwe liedbundel in handen te krijgen, en dat geldt wel speciaal voor het boek In wolken uitgesneden: een prachtig vormgegeven uitgave met 71 liedteksten van de dichter René van Loenen en zestien schilderijen van kunstenares Jeltje Hoogenkamp.
Op 2 mei zou de bundel feestelijk gepresenteerd worden in Culemborg, de toevallig gezamenlijke woonplaats van de auteurs. Daar kon door de corona-omstandigheden helaas niets van komen.
Maar nu ik de gevarieerde bundel doorneem, beleef ik tot mijn verrassing hoezeer de teksten voor mensen in coronatijd geschreven lijken te zijn. Het zijn liedteksten, in de eerste plaats om te lezen en voor te lezen, en dan pas om te zingen. Hoe actueel kan het zijn.
Aan de uitnodiging tot lezen of voorlezen wordt bijgedragen door de wijze waarop de liedteksten gepresenteerd worden: op de bladspiegel staat een gedicht, geen 'nootjes' (zoals Willem Vogel ooit zei), geen melodie. Onderaan de bladzij staan suggesties voor de melodie, achterin het boek zijn vindplaatsen opgenomen, variërend van A festival of Lessons and Carols tot Liedboek en een drietal websites. Dit geeft de bundel een eigentijdse uitstraling, want jonge componisten - er is met twintig componisten samengewerkt - publiceren op websites. Alles is gemakkelijk te vinden.
De teksten zijn vertrouwd en modern, helder en diep. De dichter heeft zich laten inspireren door gedichten van Dietrich Bonhoeffer, de theologie van Tomás Halik en de spiritualiteit van Etty Hillesum.
Andere teksten gaan over Abraham, Mozes, Elia, Prediker, Micha, Zacheüs; maar ik kan ook zeggen: ze gaan over kloppen, delen, aanraken, versteende zekerheden en krijsende sirenes. Er is een Lied van de vrijheid, een Lied van oprechte vriendschap, twee liederen bij het thema oorlog, een lied Ongeduldig, ongedurig, over geluk en gelijk van mensen.
De titel In wolken uitgesneden is genomen uit Een nieuw Hemelvaartslied, waarvan de laatste strofe:
Zijn koninkrijk is ons gegeven
in onrust, moeite en gemis
totdat in wolken uitgesneden
zijn dag gekomen is.
De schilderijen van Jeltje Hoogenkamp zijn intens van kleur, sober van tekening, rijk aan symbolische kracht. Beginregels van liederen uit de wereldliturgie staan onder het schilderij - ze inspireerden haar, en geven het beeld nog meer betekenis.
Een compliment voor de uitgeverijen Buijten & Schipperheijn en De Roos van Culemborg om de fraai verzorgde uitgave van het boek - in de kleur van de liefde zullen we maar zeggen.

NBD Biblion

juni 2020

Deze bundel is een selectie van 71 liederen van de afgelopen jaren, waaronder cycli rond Franciscus van Assisi en Luther en Bonhoeffer. Rijk is de inhoud van de teksten en mooi de poëtische verwoording van het christelijk geloof, en treffend is, naast besef van pijn en verdriet, de dankbaarheid en vreugde om het gegeven bestaan. Afzonderlijke vermelding verdienen de vijftien door Bonhoeffer geïnspireerde teksten, als het ware nadichtingen van diens teksten, bijvoorbeeld van het bekende 'Door goede machten trouw omgeven'. Zowel in deze liederen als in zijn geheel eigen werk toont René van Loenen (1950) zich een talentvol en bezield dichter, wiens teksten het alleszins waard zijn gelezen en gezongen en voorgedragen te worden. Naast literair genot biedt deze bundel door de prachtige kleurrijke schilderijen van Jeltje Hoogenkamp (1946) tevens veel esthetisch genoegen. Een bijzonder mooie uitgave, die een fraaie en harmonieuze twee-eenheid van tekst en beeld vormt. Met vindplaatsen van de muziek, noten, componisten en een lijst van schilderijen met geciteerde liederen. Rijke aanwinst voor de collectie christelijke poëzie.
Recensent: O.W. Dubois

De Nieuwe Koers

no 4 2020

Aan kerklieddichter René van Loenen [1950) kun je niet zo gemakkelijk een labeltje hangen. Duidelijk is wel dat hij geïnspireerd is door Dietrich Bonhoeffer en ook door Tomás Halik. Dit blijkt uit de gedichten die te vinden zijn in het mooie boek In wolken uitgesneden, waar nogal eens de naam van Bonhoeffer valt, en ook die van Halik. Bijvoorbeeld bij het gedicht 'Raak de wonden aan', uiteraard een verwijzing naar het gelijknamige boek van Halik: 'Raak de wonden aan / van de Ongeziene/ die is opgestaan. / Laat geloof ontkiemen, / raak de wonden aan.
En naar aanleiding van een meditatieve tekst van Bonhoeffer dichtte Van Loenen: 'De wereld neemt het kwaad voor lief / als onontkoombaar ongerief / en angst regeert, van tijd tot tijd / gehuld in onverschilligheid.'
Van Loenen heeft in de loop der jaren een reputatie opgebouwd als lieddichter: als iemand die zonder zwaar op de hand te zijn aan de kerkelijke traditie hecht. Zijn teksten verschenen in onder meer het kerkelijke Liedboek van 2013. Daaruit, en ook uit andere liedbundels, koos hij eenenzeventig verzen die nu een plek hebben in In wolken uitgesneden.
Een jubileumboek, lijkt het. Van Loenens stadsgenoot Jeltje Hoogenkamp leverde voor deze uitgave een reeks schilderijen bij klassieke regels uit kerkelijke gezangen, zoals 'Kom tot ons, de wereld wacht' en 'Heer, herinner U de namen'. Mooi boek om cadeau te doen.

Leesclub, ds. E.P. van der Veen

mei 2020
Een palet van liederen en schilderijen
René van Loenen leverde als tekstdichter een belangrijke bijdrage aan het Liedboek voor de kerken. In dit boek bracht hij 71 van zijn mooiste teksten bij elkaar. Het is een gevarieerd geheel van tien teksten bij gedichten van de theoloog Dietrich Bonhoeffer,, teksten als kyrië en credo, liederen voor doop en avondmaal en liederen bij Bijbelgedeelten en christelijke feestdagen. Ook zijn er nieuwe vertalingen en vertolkingen van teksten van anderen.
De taal is verzorgd, doet aan de ene kant vertrouwd en enigszins klassiek aan maar is tegelijk ook modern en eigentijds zodat mensen van nu zich er in kunnen herkennen.
Jeltje Hoogenkamp maakte bij een aantal kleurrijke, abstracte schilderijen die goed aansluiten bij de sfeer van de teksten.
Het is een mooi verzorgde uitgave waarin de woorden en afbeeldingen goed tot hun recht komen, ook door het royale formaat van dit boek.