Vrijgemaakte vreemdelingen (download)

Visies uit de vroege jaren van het gereformeerd-vrijgemaakte leven (1944-1960) op kerk, staat, maatschappij, cultuur, gezin

Hans Werkman, Mees te Velde

Imprint:

Hans Werkman, Mees te Velde

Categorie:
Bijbelstudie, geloofsopbouw en theologie

Extra

ISBN: 9789055603510

Hoe moet je inspiratie eigenlijk omschrijven? Heeft een Bijbeltekst bij voorbaat een betekenis of is het eerder zo dat de lezer die betekenis eraan geeft? Wat is precies het eigene van Bijbelse geschiedschrijving? Heeft Joël het over echte sprinkhanen of staan die symbool voor iets anders? Waarom raadt Paulus jonge weduwen de ene keer aan te hertrouwen en de andere keer juist niet?

Alle bijdragen uit deze bundel hebben het actuele thema ‘hermeneutiek’ als focus. De titel wijst erop dat bij de uitleg van de Schrift rekening dient te worden gehouden met het eigen karakter van het desbetreffende Bijbelgedeelte. Het genre (de literatuursoort) mag mede de blik van uitleggers en lezers sturen.

Deel 17 in de TU-bezinningsreeks

 4,99


NUR: 694